عنوان : اصلی ترین مطالبه پرستان، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. دکتر زهره کاظمی

عنوان : اصلی ترین مطالبه پرستان، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

خانم دکتر زهره کاظمی
حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگویی با برنامه رو به راه، رادیو سراسری معارف، در خصوص یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور که اجرای قانون«تعرفه گذاری خدمات پرستاری» اظهار داشت :
تعرفه گذاری خدمات پرستاری،
به معنای تفکیک دقیق و علمی اجزای خدمات بالینی از یکدیگر، ارزشگذاری نسبی آنها از نظر دشواری، زمان و مهارت مورد نیاز برای انجام هر یک و تعیین هزینه عادلانه و شفاف در هر خدمت برای ارائه دهنده، دریافت کننده و بیمارستان است.
در حال حاضر کلیه خدمات پزشکی (تشخیصی و درمانی) تعرفه مصوب و در حال اجرا در بیمارستان ها را دارند و پزشکان تعرفه مصوب را دریافت می کنند. اما تعرفه خدمات پرستاری در بیمارستان ها محاسبه نمی شود. در حالی که بیش از ۵۰ درصد خدمات بالینی در بیمارستان ها توسط پرستاران ارائه می شود.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، سیزده سال است که تصویب شده و مصوبه مجلس را دارد اما بویی از اجرای آن به مشام نمی رسد و پرستاران، همچنان چشم انتظار اجرای قانون هستند.
این در حالی است که کلیه قوانین، پانزده روز پس از انتشار لازم الإجرا هستند. امید است با تعامل بین وزارت بهداشت و نهادهای مربوطه، تخصیص بودجه کافی در جهت اجرای این قانون انجام شود تا پرستاران عزیز هم به حقوق قانونی خود دست یابند.