قلب مهربانت از کنار محنت دیگران بی اعتنا عبور نخواهد کرد. ایمان دارم تهیه شده در مرکزنیکوکاری شهدای مدافع حرم

قلب مهربانت از کنار محنت دیگران بی اعتنا عبور نخواهد کرد. ایمان دارم

پخش شده ازشبکه تهران مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۴۲ دقیقه

و شبکه تماشا  مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۹:۴۳دقیقه